برچسب: فشن

image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای صدیقی – مالک و مدیر عامل آتا تکس

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

6884

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای سرکاری – مدیر عامل کارخانه بشل حریران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

6764

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای نجفی – مالک و مدیر عامل شیک باف

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

7853

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای جانبخش – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

3460

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای جعفری – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

4700

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای قلوبی – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

5843

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای آهویی استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

6855

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای ایوبی– کار آفرین گلدوزی و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

2559

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
884
مصاحبه با سرکار خانم الهی – مدرس دانشگاه دانشکده فنی و حرفه ای شریعتی

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

1539

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای موسوی– مدیر عامل پوشاک آویشن

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

6623

مشاهده ویدیو