برچسب: نساجی

image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای سرکاری – مدیر عامل کارخانه بشل حریران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

6795

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای نفر – عضو هیئت مدیره و خزانه دار اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

5043

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای کشاورز مشهوری – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

4692

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای جانبخش – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

3485

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای جعفری – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

4727

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای قلوبی – استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

5870

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای ابراهیم زاده – نائب رییس اول صنف خیاطان مردانه و زنانه تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

5666

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای آهویی استاد پیشکسوت خیاط و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

6881

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با جناب آقای ایوبی– کار آفرین گلدوزی و عضو اتحادیه خیاطان تهران

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

2586

مشاهده ویدیو
image مشاهده ویدیو
مصاحبه با سرکار خانم الهی – مدرس دانشگاه دانشکده فنی و حرفه ای شریعتی

تحریریه ایران مد

۱۰ آذر ۱۴۰۲

1566

مشاهده ویدیو