ویدیوهای ویژه

image
مجله آموزشی ایران مد
تیزر معرفی کمپین کتابخوانی

توسط : ۲ شهریور ۱۴۰۰

image
مجله آموزشی ایران مد
کمپین کتابخوانی – خانم شهری نژاد

توسط : ۲ شهریور ۱۴۰۰

image
مجله آموزشی ایران مد
کمپین کتابخوانی – آقای سلیمی

توسط : ۲ شهریور ۱۴۰۰

image
مجله آموزشی ایران مد
کمپین کتابخوانی – خانم صفی یاری

توسط : ۲ شهریور ۱۴۰۰

image
مجله آموزشی ایران مد
کمپین کتابخوانی – آقای قونسوری

توسط : ۲ شهریور ۱۴۰۰

image
مجله آموزشی ایران مد
کمپین کتابخوانی – آقای رضایی

توسط : ۲ شهریور ۱۴۰۰

image
مجله آموزشی ایران مد
کمپین کتابخوانی – خانم پروانه وار

توسط : ۲ شهریور ۱۴۰۰

image
مجله آموزشی ایران مد
کمپین کتابخوانی – خانم مونسی

توسط : ۲ شهریور ۱۴۰۰

image
مجله آموزشی ایران مد
کمپین کتابخوانی – خانم محبوبی

توسط : ۲ شهریور ۱۴۰۰